Algemene voorwaarden Theaterschool Mangrove

 

1. Definities

1.1 Theaterschool Mangrove: het onderdeel van Stichting Theatergroep Mangrove (KvK-nummer 50481851) dat spel-, zang- en danslessen, alsmede het meespelen in een theatervoorstelling aanbiedt.

1.2 Lestraject: les- en voorstellingreeks van Theaterschool Mangrove.

1.2 Leerling: degene die zich inschrijft voor deelname aan een traject. Wanneer een leerling minderjarig is, verklaren de ouders/verzorgers zich aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de inschrijving voortvloeien.

1.3 Lesseizoen: de les- en voorstellingsperiode van Theaterschool Mangrove in de maanden september t/m april die is vastgelegd in het jaaroverzicht.

 

2. Inschrijving

2.1 Nieuwe leerling schrijft zich in door een het inschrijfformulier op www.theaterschoolmangrove.nl in te vullen. Wanneer de leerling een bevestiging van inschrijving ontvangt, is hij/zij definitief ingeschreven voor het geselecteerde les- en voorstellingstraject.

2.2 Huidige leerling schrijft zich voor het nieuwe lesseizoen in door het inschrijfformulier op www.theaterschoolmangrove.nl in te vullen. Wanneer de leerling een bevestiging van inschrijving ontvangt, is hij/zij definitief ingeschreven voor het geselecteerde les- en voorstellingstraject.

 

3. Betalingsvoorwaarden

3.1 Na plaatsing verstuurt Theaterschool Mangrove aan leerling een factuur met vermelding vanhet te betalen lesgeld, ofwel eenmalig voor het volledige jaarbedrag ofwel, indien door leerling aangevraagd, maandelijks in termijnbedragen. 

3.2 Wanneer de afgesproken termijnbedragen niet tijdig worden voldaan, komt de getroffen betalingsregeling te vervallen, dient het resterende lesgeld per ommegaande volledig te worden voldaan en zal de procedure worden gevolgd zoals omschreven in het hierna volgende artikel 2.7 van deze algemene voorwaarden.

3.3 Indien tijdige betaling uitblijft, kan leerling de toegang tot de lessen worden ontzegd. Tevens berekent Theaterschool Mangrove vanaf de tweede schriftelijke herinnering € 25,- aan extra administratiekosten wegens te late betaling. Indien een week na de tweede herinnering volledige betaling uitblijft, overhandigt Theaterschool Mangrove de vordering aan een incassobureau. Alle kosten die daarvoor gemaakt worden, evenals het aan Theaterschool Mangrove verschuldigde bedrag, zijn volledig voor rekening van betalingsplichtige.

3.4 Bij een betalingsachterstand neemt Theaterschool Mangrove nieuwe inschrijvingen niet in behandeling.

 

4. Annulering

4.1 Leerling kan uitsluitend opzeggen door een schriftelijke verklaring te sturen naar Theaterschool Mangrove of door de opzegging te mailen naar leerlingen@theaterschoolmangrove.nl. De opzegging kan niet telefonisch geschieden. De datum waarop Theaterschool Mangrove de schriftelijke opzegging of de opzegging op het bovenstaande mailadres ontvangt, geldt als datum waarop de opzegging in werking treedt.

4.2 Met het versturen van een compleet inschrijfformulier via de website www.theaterschoolmangrove.nl, verplicht leerling zich tot het voldoen van het volledige bedrag van het lestraject. Bij opzegging na het versturen van het inschrijfformulier, is restitutie niet meer mogelijk. Uitzonderlijke gevallen worden besproken met het team.

4.3 Indien door onvoorziene omstandigheden het lesprogramma van een groep door Theaterschool Mangrove moet worden geannuleerd, restitueert Theaterschool Mangrove naar rato het reeds betaalde lesgeld.

 

5. Uitval van lessen

5.1 Bij afwezigheid van een docent wordt de docent vervangen.

5.2 Leerling die niet naar een les kan komen, dient dit zo vroeg mogelijk te melden door te mailen naar leerlingen@theaterschoolmangrove.nl. Verhindering van leerling geeft geen recht op restitutie van het lesgeld of het volgen van een extra les.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1 Theaterschool Mangrove aanvaardt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld, geen aansprakelijkheid voor letsel en andere schaden toegebracht aan leerling en verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van leerling.

6.2 De leerling is aansprakelijk voor schade toegebracht aan het gebouw, verdere opstallen,eigendommen en bezittingen van Stichting Theatergroep Mangrove, alsmede voor schade toegebracht aan eigendommen van bezoekers, personeel en/of leerlingen van de school, daarbij inbegrepen lichamelijk letsel toegebracht aan vermelde personen.

 

7. Communicatie

7.1 Voor de verschillende lestrajecten wordt een groeps-Whatsapp aangemaakt waaraan iedere leerling dan wel ouder van het betreffende traject wordt toegevoegd. Deze groep is enkel bedoeld voor mededelingen en vragen vanuit Theaterschool Mangrove en om korte berichten te delen.

7.2 Wanneer leerling of ouder/verzorger van leerling vragen of opmerkingen heeft, gericht aan Theaterschool Mangrove betreffende aan- of afmeldingen, financiën, planning van het lestraject, inhoudelijke, praktische of productionele zaken omtrent het lestraject of persoonlijke zaken, dient leerling een mail te sturen naar annemieke@theaterschoolmangrove.nl. De groeps-Whatsapp of persoonlijke app van medewerkers van Theaterschool Mangrove is voor deze uitingen niet bedoeld.

 

8. Motivatie

8.1 Theaterschool Mangrove verwacht van leerling een pro-actieve, gemotiveerde werkhouding. Daaronder wordt verstaan dat leerling zich verantwoordelijk voelt voor de voortgang van de lessen/productie en zijn of haar rol daarin. Theaterschool Mangrove verwacht van leerling dat hij/zij op tijd in de les/repetitie verschijnt, de opgegeven tekst kent en zich respectvol opstelt richting medewerkers en leerlingen. Wanneer Theaterschool Mangrove opmerkt dat leerling deze verantwoordelijkheid niet draagt zoals verwacht mag worden, volgt een waarschuwing. Na drie waarschuwingen volgt een gesprek en behoudt Theaterschool Mangrove zich het recht voor leerling de toegang tot het verdere les- en voorstellingstraject te ontzeggen zonder restitutie van het lesgeld.

 

9. Auteursrecht

9.1 De theatrale activiteiten en voorstellingen zijn beschermd door het auteursrecht.

9.2 Het vermenigvuldigen of openbaar maken van beeld- en audiomateriaal, scripts of liedteksten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Theaterschool Mangrove is niet toegestaan.

 

10. Promotiemateriaal

10.1 Beeldmateriaal en geluidsopnames door Theaterschool Mangrove opgenomen zijn eigendom van Theaterschool Mangrove en kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden.

 

11. Akkoord

11.1 Na het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat leerling, dan wel ouder/verzorger bij minderjarigheid van leerling akkoord met deze algemene voorwaarden en de gestelde verplichtingen.

 

12. Toepasselijk recht

12.1 Alle geschillen ontstaan uit of verband houdende met de door Theaterschool Mangrove gedane werkzaamheden of verleende diensten zullen worden beoordeeld naar Nederlands recht.